hyperallergic:

Anastasia Samoylova, “Forests” (2014), photography

http://www.anastasiasamoylova.com